İktisadi Matematik Ders Notları

iktisad-matDersin Amacı: Matematiksel yöntemleri kullanarak iktisadi durumları açıklamak.
Ceteris Paribus: Talep eğrisi üzerinde sabit saydığımız durumlara denir.
Talep Fonksiyonu: Bir mala olan talep miktarıyla o malın fiyatı arasında ki ilişkiyi gösteren fonksiyondur.
Başabaş Noktası: Bir firmanın toplam maliyeti ile toplam gelirinin eşit olduğu noktadır.
Arz: Bir malın piyasaya sunulmasıdır.
Talep: Belirli bir mal için, belirli bir satın alma gücüyle desteklenmiş satın alma isteğidir.
Denge Fiyatı: Piyasalarda toplam arz ve toplam talebin birbirine eşitlendiği fiyat düzeyidir.
Talep Fazlası: Alınmak istenilen malın satılmak istenilen maldan fazla olmasıdır. Kıtlık durumudur.
Arz Fazlası: Üretilen malın miktarının alınmak istenen miktardan fazla olmasıdır. Bolluk durumudur.
Ortalama Maliyet: Değişken maliyetlerin, sabit maliyetlerin üretim miktarına bölünmesiyle elde edilen tutardır.
Endojen Değişken: (içsel değişken) Model tarafından belirlenen değişkendir.
Egsojen Değişken: (dışsal değişken) Bir ekonomik modele sistem sistem dışından veri olarak giren bir değişkene denir.
Marjinal: En son üretim biriminin kattığı değişim.
Ortalama Gelir: Toplam gelirin, üretim birimine bölünmesiyle bulunur.
Monopol: Bir mal için üretici veya dağıtımcı olma durumudur.
Oligopol: Genelde 2, 3, veya 4 şirketin hakimiyetinde şekillenen piyasaya denir.
Tam Ve Kubet Piyasa: Bir piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının bulunması durumudur.
Marjinal Tüketim: (MPC) Bir tüketicinin gelirinde oluşan artışın harcamalarına ne derece etki ettiğini gösteren durumdur.
Marjinal Tasarruf: (MPS) Ülke gelir düzeyinde ki bir birim artışın tasarrufta yarattığı artıştır.
Marjinal İthalat: Ülke gelirinde ki bir birimlik artış sonucunda, ithalata harcanan parada ortaya gelecek olan artıştır.
Ulusal Gelir: Bir ekonomide bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeridir.
GSMH:Bir ülke vatandışının bir yıl için ürettikleri mal ve hizmetlerin belli bir para birimi karşılığında ki değerinin toplamıdır.
Reel GSMH: Bulunduğu yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin belli bir yılın fiyatları temel alınarak hesaplanmasıdır.
Nominal GSMH: Enflasyonuda içinde bulanan GSMH’dır.
Tasarruf Paradoksu: Var olan paranın değerlendirilmesini amaçlayan teoremdir.
Otonom Tüketim: Gelirden bağımsız tüketim harcamalarıdır.
Türev: X’deki bir değişimin Y’yi nasıl etkileyeceğinin göstergesidir.
Üretim Fonksiyonu: Belli bir dönemde elde edilmiş olan ürün için kullanılan üretim faktörlerinin ve girdilerinin fonksiyonudur.
Talebin Fiyat Esnekliği:Bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsüdür.
Çapraz Esneklik: Bir malın fiyatında ki yüzde değişmenin bir başka malın talep miktarında neden olduğu yüzde değişmesidir.

Bir Yorum

Mustafa Yosun  on Şubat 11th, 2009

Bölümün İşletme ile ilgili yasal e book lar ve ders notları yayınlarsan bende dahil pek çok insanın arayacağı bir sistem kurmuş olursun.Senden böyle birşey bekliyorum.Tebrikler .Başarılarının devamını dilerim.

Yorum Yaz